- BRL

Parkeringskonsept for borettslag og boligsameier.

Parkering knyttet til Borettslag og sameier byr i de fleste tilfeller på en del utfordringer.

Spesielt gjør dette seg gjeldene der borettslag eller sameiet er lokalisert i typisk pressområde, og kanskje spesielt i byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

En utfordring har også vært at det har vært en jungel av løsninger for denne typen eiendommer.
Vi har tatt utgangspunkt i Parkeringsforskriften av 18.03.2016, både i forhold til regelverk og skilting.
Dette er et forsøk på å etablere en viss gjenkjenning fra sted til sted, og med hovedmål om at oppleggene skal være enkle å forholde seg til for sluttbruker.

Vi vet selvsagt at det er ulike utfordringer fra sted til sted, og konseptet er fleksibelt i forhold til å spesial designe konsepter for å møte det enkelte borettslag eller boligsameies spesifikke utfordringer.

Kontakt oss på post@nor-kontroll.no for mer informasjon. Vi utarbeider gjerne uforpliktende tilbud og/eller avtaleutkast.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale dersom noe er uklart.

- Utvidet info

1. Brukerkategorier.

I et borettslag eller boligsameie er det gjerne nedenstående kategorier brukere som skal møtes av en hensiktsmessig og lettfattelig parkeringsløsning:

 • Beboere.
 • Gjester.
 • Varelevering.
 • Persontransport.
 • Inn- og utflytting.
 • Hjemmesykepleier.
 • Andre hjemmetjenester.

1.1 Beboere.

Her vil det være ulike typer løsninger. For de som disponerer egen plass i innendørs, skallsikret område, vil det typisk være tilstrekkelig med juridisk korrekt skilting ved innkjøring. Dette for at tjenesteyter hjemmel til å håndheve i helt spesielle tilfeller. Her vil det typisk ikke være behov for daglig eller periodisk ettersyn. Her kan det benyttes et system med ordinære eller elektroniske parkeringsbevis, men det vil ikke i alle tilfeller være nødvendig.

På beboerparkering på skiltede plasser i ikke skallsikrede anlegg (utendørs eller innendørs) vil det typisk være behov for en form for håndheving og kontroll. Nivået på dette avtales mellom partene før oppstart, og kan reguleres underveis. Her vil det være behov for ordinære eller elektroniske parkeringsbevis. Det er viktig å understreke at det på en skiltet plass selvsagt kan registreres ulike brukere, men dersom man besitter kun en rettighet på bestemt plass, vil selvsagt kun en av gangen kunne parkere.

I noen borettslag eller sameier vil det være spesifikke områder avsatt til beboerparkering. Dette vil typisk være på steder hvor det er underskudds kapasitet. Her gir i de fleste tilfeller alle beboere tillatelse til å parkere, men parkeringen skjer på en «first come, first serve» basis, og på det plass som til enhver tid måtte være ledig, såkalt «fri flyt». Her vil det være behov for ordinære eller elektroniske P-bevis, og det vil også typisk være behov for kontroll og håndheving.

1.2 Gjester.

Gjesteparkering er et typisk område som av og til volder hodebry for de i borettslaget eller boligsameiet som er ansvarlig for å administrere enhetens parkeringspolitikk. Spesielt gjør dette seg gjeldene i områder hvor det er andre nærliggende boligkomplekser. Dersom det er underskudds kapasitet hos naboen, er veien ofte for kort til nærliggende borettslags eller sameies gjesteparkering. Dette fører ofte til at de som er reelle gjester ikke finner plass.

1.3 Varelevering.

Hvordan dette løses avhenger mye av infrastruktur, men veldig ofte vil dette skje direkte fra nettverket av gangveier inne i borettslaget eller sameiet. Store kjøretøy hensatt over lengre perioder oppfattes ofte av myke trafikanter som hindrende, samtidig som det også kan utgjøre en sikkerhetsrisiko da barn gjerne ferdes og leker i disse områdene. I enkelt tilfeller kan kjøretøy hensatt inne i et borettslag.

 Tradisjonelt løses kontroll og håndheving inne på borettslagets eller sameiets områder på følgende måte:

 • Regelmessig aktivitet ved kjøretøyet.
 • Fjerning av kjøretøy umiddelbart etter at leveringen er fullført.
 • Aktiv håndheving og kontroll.
 • Begrensning på tid.(15 minutter er det mest vanlige)

Enkelte borettslag og sameier har satt opp bom, og krever betaling for å kjøre inn i borettslaget. Vi har registrert at 20.- for et 20 minutters opphold er vanlig regelverk.
Fordelen med dette er selvsagt at de som ikke må inn på området gjerne lar være, men vi ser også følgende ulemper:

 • Uten kontroll kan man i realiteten stå så lenge man vil inne i borettslaget ved å betale 20.-. Vi har registrert at det er de som benytter seg av dette.
 • De som har reelt ærend inne i borettslaget må betale. Dette er gjerne en kostnad som til slutt ender hos beboer.

ANPR teknologien har de siste årene gjort sitt inntog i parkeringsbransjen. Til nå er den benyttet mest i f m anlegg knyttet til kjøpesenter og lignende, hvor det betales for parkering.
Ettersom kameraene blir billigere og billigere, ser vi at denne teknologien også kan benyttes i f m annen type parkeringsforvaltning. Et område som ANPR vil være hensiktsmessig, er nemlig hensettelser av kjøretøy inne i borettslag, f eks i f m varelevering. Et eksempel på hvordan dette kan fungere, er følgende:

 • Kjøretøyets registreringsnummer leses i det man kjører inn på borettslagets eller sameiets indre område.
 • De første 15 minuttene skjer ingenting. Dersom kjøretøyet forlater området innen 15 minutter et utløpt, har ingen konsekvenser. Dette vil typisk kunne ivareta enkle vareleveringer.
 • Etter 15 minutter begynner en takst å løpe for kjøretøyet som fremdeles er på indre område. Denne bør være så høy at det er lite lønnsomt å tilbringe mye tid inne på borettslaget eller sameiet.
 • Vedkommende som har parkert med det resultatet at det har påløpt takster, vil enkelte kunne betale for dette ved å gå inn på våre nettsider. Alternativt vil faktura bli sendt pr post. Det vil da i tillegg til avgiften påløpe fakturagebyr.
 • Ordningen medfører at aktiv parkeringskontroll – ileggelse av kontrollsanksjoner (bøter) ikke er nødvendig.

1.4 Persontransport.

All nødvendig persontransport til borettslagets eller sameiets indre område vil kunne ivaretas som beskrevet under 1.3. Disse vil typisk falle inn under 15 minutters perioden, og vil dermed ikke få økonomiske konsekvenser for sjåfør eller passasjer.

1.5 Inn- og utflytting.

Ved inn og utflytting av leilighet, vil det i perioder være behov for å hensette leveringskjøretøy for perioder utover 15 minutter.
disse tilfellene kan kjøretøyene dette gjelder «hvitelistes» i baksystemet, slik at det ikke påbeløper kostnader for en gitt periode. Normalt gjøres dette av borettslagets eller sameiets driftsavdeling(vaktmester), borettslagets eller sameiets styre, eller av parkeringsselskapet som drifter/administrerer ordningen.

1.6 Hjemmesykepleier.

Denne kategorien løses nok best ved at det er enighet om at uniformerte kjøretøy hvor det klart kommer frem hvilke tjenester som leveres, ikke skal håndheves imot. Der hvor det er digital løsning, bør disse kjøretøyene hvitelistes.

For å minimere trafikk inne i borettslaget, bør disse kjøretøyene som hovedregel henvises til gjesteparkering.

1.6 Andre hjemmetjenester.

Som punkt 1.6.

2. Hjemmel.

Vi har ved utarbeidelse av ordningen for borettslag og sameier tatt utgangspunkt i parkeringsforskrift av 18.03.2016. Denne retter seg i all hovedsak mot Vilkårsparkering, det vil si områder som er åpne for allmenheten. Kun deler av forskriften retter seg mot områder som er definert som reservert for særskilt gruppe. Borettslag og sameier faller inn under denne kategorien. Når det gjelder skilting og forskriftens generelle bestemmelser, har vi for vårt opplegg valgt å følge forskriften.

Utover dette vil ordningene knyttet til borettslag og sameier være helt eller delvis hjemlet i følgende lovverk og bestemmelser:

 •  Vegtrafikkloven.
 •  Avtaleloven.
 •  Parkering forskriftene.
 •  Trafikkreglene.

3. Opplegg tilpasset oppdragsgiver.

Det vil typisk være ulike utfordringer fra anlegg til anlegg, og det vil derfor nesten alltid være behov for spesialtilpasninger.

Vi kan tilpasse ved bruk av følgende virkemidler:

 • Digitale løsninger.
 • Manuelle løsninger.
 • Kombinasjonsløsninger.(Kombinasjon av digitale og manuelle)

3.1 Digitale løsninger.

Her presiseres innledningsvis at det finnes mange ulike varianter av denne løsningen.

Beboere:
ANPR teknologi vil kunne benyttes i form av kameraer ved inn og utkjøringspunkt. Bruker får tilgang til baksystem, og kan selv forvalte sin plass. Det kan for eksempel registreres flere brukere på samme plass. Kameraene kan i f m lesing registreringsnummer også styre portene inn og ut av anlegget.

Gjester:
Der det ligger til rette for dette kan også gjesteparkering løses ved ANPR, f eks ved a beboer gil tilgang til å legge inn elektroniske p-tillatelser på sine gjester. Denne vil typisk ha en tidsbegrensning og en etterfølgende karantenetid.

– Varelevering: Beskrevet under pkt 1.3.
– Persontransport: Beskrevet under pkt 1.4.
– Inn- og utflytting: Beskrevet under pkt 1.5.

3.2 Manuelle løsninger.

Beboere:
Beboere med fast, skiltet plass, gis parkeringsbevis som har gyldighet kun på egen plass. Det er fult mulig å utstede flere kort til hver plass, men kun den ene plassen kan benyttes. Der det er beboerparkering med «fri flyt», utstedes parkeringsbevis med gyldighet for det generelle området, men ikke for fast plass. Dette fungerer etter «first come, first service» prinsippet.

Gjester:
Beboere besitter gjerne gjesteparkeringsbevis. Gjesten legger dette godt synlig bak bilens frontrute for enkel kontroll.

Varelevering:
Logges veg kontroll, og etterses i forhold til aktivitet ved kjøretøyet.

Persontransport:
Logges veg kontroll, og etterses for aktivitet ved kjøretøyet.

Inn- og utflytting:
Logges veg kontroll, og etterses for aktivitet ved kjøretøyet.

Under pkt 3.2 fordres aktiv håndheving og kontroll.

4. Økonomi.

4.1 Investeringer

I forbindelse med innføring av nytt parkeringskonsept, kan følgende investeringer være aktuelle:

 • Teknisk utstyr, som for eksempel kameraer, bommer, automater o l.
 • Juridisk korrekt skilting i henhold til forskrift.
 • Stolper.
 • Fundamentering.
 • Klammere.
 • Oppmerking – nymerking eller remerking etter behov
 • Asfaltering – etter behov.
Hvem av partene som tar investeringen vil avhenge av forhold som lengde på avtale, og inntektsfordeling.

4.2 Driftskostnader.

 • Vedlikehold og service av teknisk utstyr.
 • Vedlikehold av skilter.
 • Reoppmerking.
 • Vedlikehold av dekke.
 • Lisenser baksystem.(Ved digital løsning)
 • Kontroll og håndheving.
 • Klagebehandling – Saker til nemda.
 • Utstedelse av P-bevis ved manuell løsning.
 • Vintervedlikehold.

4.3. Inntekter.

Mulige inntektskilder vil være:

 • Beboere – leie av plasser eiet av borettslaget eller sameiet.
 • Avgiftsbelastning av gjesteparkeringsplasser.
 • Avgiftsbelastning av trafikk inne i borettslaget. (Digital løsning)

5. Kalkyler.

Vi legger fram spesifiserte inntekts – og kostnadskalkyler under tilbuds- og avtalearbeidet.

6. Befaring – Tilbud – Avtaleutkast.

Prosess for fremforhandling av eventuell avtale vil typisk være som følger:

 • Befaring.
 • Tilbud.
 • Avtaleutkast.
 • Forhandliner.
 
Ta gjerne kontakt på post@nor-kontroll.no